facebook    facebook icon-bm-32-delicious   slideshare    “Mail”

 

Què és una vacuna?

Què és una vacuna?

“Una vacuna és un medicament que ens dóna protecció contra futures infeccions”

 Una vacuna és un medicament que s’obté a partir d’un microorganisme. Quan s’administra a una persona sana, fa que la persona produeixi defenses contra aquest. Si en un futur aquesta persona entrés en contacte amb el microorganisme contra el qual ha estat vacunada, les defenses el protegirien i no patiria la malaltia.

 La majoria de vacunes protegeixen d’una malaltia concreta, però també n’hi ha d’altres de combinades que protegeixen de més d’una malaltia, com és el cas de la vacuna triple vírica (xarampió, parotiditis i rubeola) o la vacuna DTP (diftèria, tètanus i tos ferina).

A. Per què són tan importants les vacunes?

“Cada vegada menys persones pateixen malalties infeccioses greus gràcies a les vacunes”

 Gràcies a les vacunes, s’han pogut eradicar moltes malalties infeccioses que fa uns anys produïen grans epidèmies i morts, com per exemple la verola. Altres malalties, com el xarampió o la pòliomelitis, tot i que no s’han eradicat del tot n’hi ha molt pocs casos.

Si deixéssim de vacunar, aquestes malalties es podrien tornar a estendre entre la població.

B. Què pot passar si no ens vacunem?

 “És molt important que ens vacunem per tal de protegir-nos de malalties i per tal d’evitar de transmetre-les a altres persones”

 Si no ens vacunem i en alguna ocasió entrem en contacte amb el microorganisme que causa la infecció, podem patir la malaltia. Algunes d’aquestes malalties poden produir seqüeles importants o fins i tot la mort.

A més, en cas de patir la malaltia, podem encomanar-la a altres persones i ocasionar un brot epidèmic.

C. Les vacunes són perilloses?

“Els microorganismes que contenen les vacunes són capaços d’activar el nostre sistema immunitari, però no tenen prou força per produir la malaltia”

Algunes vacunes estan fetes a partir de microorganismes morts o a partir de fragments o productes del microorganisme, com per exemple la vacuna contra el tètanus o contra l’hepatitis B.

D’altres estan fetes a partir de gèrmens vius però que han estat atenuats i que per tant no tenen prou força per produir la malaltia, però sí la suficient per activar el nostre sistema immunitari. És el cas de la vacuna triple vírica, per exemple. 

D. Les vacunes poden ocasionar efectes secundaris greus?

“El risc de patir un efecte secundari greu d’una vacuna és molt menor que el risc de patir la malaltia si no ens vacunem”

 Les vacunes són medicaments molt segurs. Amb tot i això, algunes persones poden experimentar algun efecte secundari, en general lleu i passatger, com pot ser febre, inflamació, envermelliment o dolor en la zona de la injecció. Les reaccions al.lèrgiques a les vacunes o altres efectes secundaris greus són molt rars i apareixen en ocasions comptades.

E. Quan ens hem de vacunar?

“Als moments que indica el calendari oficial de vacunacions sistemàtiques. És molt important que tant els nens com els adults conservem el nostre carnet vacunal actualitzat”

 Les autoritats sanitàries classifiquen les vacunes en “sistemàtiques” i “no sistemàtiques”.

 Les vacunes sistemàtiques són les que estan indicades per a tota la població, a partir de l’edat infantil, i a Catalunya s’apliquen d’acord amb el Calendari de vacunacions sistemàtiques, que es pot consultar en aquest enllaç.

 A més, durant l’edat adulta ens hem de vacunar en les següents situacions :

 • Si durant la infància no vam rebre alguna vacuna perquè encara no estava disponible (per exemple la vacuna contra l’hepatitis A, si no hem estat en contacte amb el virus i no tenim anticossos; per exemple les dones en edat fèrtil que tinguin la intenció de quedar embarassades han de vacunar-se contra la rubèola en cas que no les vacunéssin durant la infància)
 • Si necessitem alguna dosi de record (per exemple de la vacuna contra el tètanus)
 • Determinats grups de població han de vacunar-se contra la grip (veure el punt “Quines persones i quan han de vacunar-se contra la grip?”)

 Les vacunes no sistemàtiques no estan incloses en el calendari de vacunacions i només s’aconsellen a certes persones (nens o adults) o grups de població que es troben en circumstàncies concretes que els fan més vulnerables a determinades infeccions. Per exemple, treballadors d’escoles o centres sanitaris, viatgers, etc.

F. I si el calendari de vacunacions del nen canvia?

“No ens hem de preocupar de si hi ha canvis en el calendari de vacunes. El pediatra n’està al cas”

 Les autoritats sanitàries poden modificar el calendari de vacunacions sistemàtiques, si es descobreixen noves vacunes, si la situació epidemiològica en el nostre país canvia, etc. 

Quan portem el nen al pediatra, ell ens indicarà quines vacunes cal administrar al nen, en funció de la seva edat i dels canvis que hi hagi hagut. Per això és molt important que mantinguem el carnet vacunal del nen actualitzat des del moment del seu naixement i que el mostrem al pediatra.

G. Quines persones i quan han de vacunar-se contra la grip?

“En l’actualitat, la vacuna contra la grip és fonamental en determinats grups de població”

 Cada any, el Departament de Salut posa en marxa la campanya de vacunació antigripal a Catalunya. La vacunació es fa als centres de salut, és gratuïta i sol tenir lloc durant els mesos d’octubre i novembre, que és l’època de l’any en que hi ha major risc de contraure la malaltia.

 La vacuna antigripal s’adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions en cas de patir la grip, com són:

 • Persones de 60 anys d'edat o més
 • Dones embarassades
 • Adults i infants amb malalties cròniques
 • Persones que conviuen amb persones malaltes amb risc de contraure la grip
 • Infants i adolescents (dels 6 mesos als 18 anys) que hagin rebut tractament amb àcid acetilsalicílic durant un  període llarg de temps

H. Qui no s'ha de vacunar? Contraindicacions de les vacunes.

“Una vacuna està contraindicada quan el risc de reaccions adverses degudes a la vacunació sigui superior al risc de patir la malaltia si no ens vacunem”

 Circumstàncies què no s’aconsella la vacunació:

 • Al.lèrgia a algun component de la vacuna (per exemple, els al.lèrgics a l’ou no es poden vacunar de la grip)
 • Malalties infeccioses que cursen amb febre alta i durant el període convalescència
 • Malalties cròniques si en el moment de la vacunació la persona està descompensada
 • Durant l’embaràs estan contraindicades les vacunes vives atenuades (triple vírica, antivaricel.la, febre groga, BCG, anticolèrica, etc), excepte quan el risc d’infecció imminent sigui elevat. Les vacunes fetes a partir de microorganismes morts no estan contraindicades, tot i que es recomana evitar-les durant el primer trimestre d'embaràs
 • Persones amb alteracions immunitàries (per exemple, persones que pateixen leucèmia o altres neoplàsies, SIDA, persones que reben tractament amb corticoides, radioteràpia o altres fàrmacs immunosupressors)
 • Persones a qui s’hagin administrat immunoglobulines o productes que en continguin (plasma, transfusions sanguínies, productes hemàtics, etc.). Cal que esperin un determinat temps abans de ser vacunades
 • Trastorns neurològics: als infants que pateixen una malaltia neurològica no se’ls pot administrar la vacuna DTP (diftèria, tètanus i tos ferina) fins que no s’hagi estabilitzat la malaltia 
 • Altres malalties que cursen amb inflamació (hepatitis, nefritis, tuberculosi) 

I. Falses contraindicacions de les vacunes.

“Si tenim dubtes sobre si ens podem vacunar o no, cal que ho consultem amb el metge”

  No implica cap risc vacunar-se en les circumstàncies següents:

 • Tractament amb antibiótic
 • Malaltia lleu amb diarrea i poca febre
 • Embaràs, si la vacuna està feta a partir de microorganismes morts i si ja ens trobem en el segon o tercer trimestre d’embaràs.
 • Exposició recent a la malaltia infecciosa
 • Reacció lleu a una dosi prèvia
 • Prematuritat
 • Lactància
 • Història d’al.lèrgia inespecífica
 •  Al.lèrgia a la penicil-lina
 • Història familiar de mort sobtada 

J. Com hem de conservar les vacunes?

“La majoria de vacunes s’han de conservar a la nevera”

És molt important que conservem adequadament les vacunes, ja que en cas contrari poden perdre la seva efectivitat.

La majoria de vacunes s’han de conservar a la nevera, ja que han d’estar a una temperatura d'entre 2ºC i 8ºC. Quan adquirim una vacuna a la farmàcia per que ens l’administrin posteriorment en el centre de salut, hem de procurar tenir-la el mínim temps possible fora de la nevera i, si és possible, mantenir-la refrigerada durant el trajecte.

Algunes vacunes també s’han de protegir de la llum, per això és recomanable no treure-les mai del seu envàs.

També cal que ens fixem molt bé en la data de caducitat ja que aquesta sol ser força curta.

Bibliografia consultada

 1. Alonso E, Batalla J, Bayas JM, Boldú M, Borràs E, Campins M, Carmona G, Corretger JM, Domínguez A, Godoy P, Martínez M, Moraga F, Morató L, Pineda V, Roca J, Gonzalo CR, Salleras L, Taberner JL, Urbiztondo L, Vidal J. Manual de Vacunacions. Quaderns de Salut Pública. 4ª ed. Barcelona: Direcció General de Salut Pública; 2006.
 2. Farmaceuticonline.com [document a internet]. Barcelona: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; c2000 [accès 4 de novembre de 2007]. Disponible a: http://www.farmaceuticonline.com 

Autor del document

Eva LLobet Traveset
Centre d'Informació de Medicaments
C.A.P. Mútua de Terrassa

 

Vacuna del virus del papil·loma humà

VPH (Virus del Papil.loma Humà):

Informació de seguretat sobre la vacuna contra el virus del papil·loma humà.

Vacuna contra el virus del papil.loma humà. 

En relació als dos possibles casos d'efectes adversos en nenes vacunades amb la vacuna contra el virus del papil.loma humà (Gardasil®) el Departament de Salut el dia 9 de febrer de 2009 va emetre un Comunicat de Premsa adreçat als ciutadans: Comunicat del Departament de Salut sobre la vacunació contra el virus del papil.loma humà. 

D'altra banda el Ministeri de Sanitat i Consum, d'acord amb les Comunitats Autònomes, va ordenar la suspensió temporal de l'administració del lot: NH52670 de Gardasil injectable®, xeringa precarregada de Sanofi Pasteur MSD, S.A. (CN: 658978). Aquesta mesura afectava exclusivament a aquest lot de la vacuna.

pdfNota sobre la suspensió temporal de Gardasil Injectable ® lot NH52670 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (9 de febrer de 2009)

Amb data 20 de febrer de 2009, l'Agència Espanyola  de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), ha emès una nova nota informativa amb les conclusions de la revisió del tema per part del Comitè de Medicaments d'ús humà de l'Agència Europea d'Avaluació de Medicaments (CHMP). Segons aquesta nota, no s'han notificat a la Unió Europea casos similars als que van motivar l'alerta a Espanya i de moment no s'ha establert una relació causal entre els efectes observats i l'administració de la vacuna. Per tant la relació benefici/risc de la vacuna segueix considerant-se favorable i s'ha de continuar amb els programes nacionals de vacunació. D'altra banda s'ha de reforçar la informació sobre els efectes adversos de la vacuna a la fitxa tècnica.

pdfNota informativa de l'AEMPS sobre la seguretat de la vacuna contra el virus del papil·loma humà Gardasil Injectable® (20 de febrer de 2009).

L'AEMPS ha emès una nova nota informativa amb data de 23 d'abril de 2009 on es recullen les conclusions del Comitè d'Experts en relació a la qualitat i seguretat de les vacunes contra el virus del papil.loma humà. El comitè ha examinat les dades de tots els casos comunicats al Sistema Español de Farmacovigilancia i a la base de dades europea on apareix el terme "convulsions" i més concretament els casos de València.
Segons la valoració del Comitè d'Experts i la revisió realitzada per l'AEMPS i per la resta d'agències europees es considera que:

 • L'administració de les vacunes del VPH es poden associar a síncope i com a conseqüència es poden produir moviments musculars similars a convulsions. S'aconsella als professionals sanitaris extremar les precaucions per evitar els síncopes.
 • Tot i que s'han notificat casos de convulsions tant a Espanya com en altres països després de l'administració de la vacuna, l'anàlisi dels casos no suggereix que les vacunes incrementin el risc de patir-ne.
 • Tant els casos notificats a València com el de les Balears, l'absència d'una base biològica que expliqui la possible associació entre els trastorns paroxístics presentats i les vacunes, fa molt improbables que aquests casos es puguin considerar com reaccions adverses.
 • Tant l'AEMPS com l'EMEA, d'acord amb tots els anàlisis realitzats, confirmen que el lot de vacuna involucrat no presenta cap defecte de qualitat.
 • La relació benefici-risc de les vacunes pel VPH no ha patit variació i continua essent favorable.

pdfNota informativa de l'AEMPS sobre la seguretat de les vacunes contra el virus del papil.loma humà: conclusions del Comitè d'Experts (23 d'abril de 2009).

 

Prevenció de malalties en viatges internacionals

Quan es prepara un viatge a l'estranger és important tenir informació sanitària del país de destí i conèixer  les precaucions que cal prendre en cada cas. En aquest document s'inclouen una sèrie d'enllaços relacionats amb els viatges internacionals i amb informació sobre vacunacions, immunitzacions, malalties, etc. que poden ser d'utilitat quan es prepara un viatge.

Viatgeu sense oblidar-vos de la salut: document del Departament de Salut en el que s'informa de què cal fer quan es prepara el viatge (visita al metge de capçalera, visita al centre de vacunacions internacionals...) i de les precaucions que cal prendre durant el viatge.

Recomanacions vacunals per destinacions geogràfiques: document del Departament de Salut que permet buscar les recomanacions vacunals per països. Aquesta informació és orientativa.

Centres vacunals per a viatgers de Catalunya:recull les dades de contacte dels centres vacunació de les diferents regions sanitàries de Catalunya.

Tríptics informatius del Departament de Salut:

Quan preparis el teu viatge no et descuidis la salut.
Si penses viatjar a països amb risc d’hepatitis A, vacuna’t. 

Consells i recomanacions a viatgers internacionals: document del Departament de Salut recull informació general i recomanacions de què cal fer abans i durant el viatge i també informació més específica sobre les vacunacions recomanades, la vacunació obligatòria de la febre groga i la profilaxis del paludisme.

Imports de visites i/ vacunacions: informació sobre els imports de les visites i les vacunacions dels centres de vacunació internacional de Catalunya.

Ministerio de Sanidad y Consumo /Atención al Viajero: aquesta pàgina inclou la següent informació:

 • Informació sobre els centres de vacunació internacional de tot l’estat espanyol.
 • Situació sanitària per països
 • Consells sanitaris
 • Vacunes i antipalúdics recomanats pel seu viatge
 • Informació sobre les vacunes

CDC (Centers for Disease Control and Prevention): pàgina web dels centres pel control i la prevenció de malalties dels EEUU. En l’apartat de salut del viatger ("Traveler's Health"), s’inclou informació sanitària segons la destinació, informació sobre les vacunes i malalties i informació més detallada relacionada amb els viatge. Aquesta web té una versió en espanyol però és més reduïda. 

Autor del document

CIM CedimCat

 

Calendari de vacunacions sistemàtiques

Més informació a: Pla de vacunacions

Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona.
 
 Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.